جزئیات پروژه

نوع پلن :نمونه سایت پایه

مشتری: طراحی وب سایت کرج زبان

برنامه نویسی سفارشی وب سایت

طراحی گرافیک اختصاصی

طراحی وب سایت تک زبان فارسی

طراحی وب سایت با استفاده از HTML5 و CSS3 و php

طراحی وب سایت به صورت Responsive (نسخه تبلت و موبایل)

طراحی سایت

جزئیات پروژه

نوع پلن :نمونه سایت حرفه ای

مشتری : طراحی وب سایت دکولند

برنامه نویسی سفارشی وب سایت

طراحی گرافیک اختصاصی

طراحی وب سایت تک زبان فارسی

طراحی وب سایت با استفاده از HTML5 و CSS3 و php

طراحی وب سایت به صورت Responsive (نسخه تبلت و موبایل)

طراحی سایت

جزئیات پروژه

نوع پلن :نمونه سایت حرفه ای

مشتری : طراحی وب سایت شرکت مهندسی آب نیک

برنامه نویسی سفارشی وب سایت

طراحی گرافیک اختصاصی

طراحی وب سایت تک زبان فارسی

طراحی وب سایت با استفاده از HTML5 و CSS3 و php

جزئیات پروژه

نوع پلن : نمونه سایت حرفه ای

مشتری : طراحی وب سایت شرکت گرمایش آسایش

برنامه نویسی سفارشی وب سایت

طراحی گرافیک اختصاصی

طراحی وب سایت تک زبان فارسی

طراحی وب سایت با استفاده از HTML5 و CSS3 و php

طراحی سایت

جزئیات پروژه

نوع پلن :نمونه سایت حرفه ای

مشتری : طراحی وب سایت شرکت نیروگاه مولد جهرم

برنامه نویسی سفارشی وب سایت

طراحی گرافیک اختصاصی

طراحی وب سایت تک زبان فارسی

طراحی وب سایت با استفاده از HTML5 و CSS3 و php

طراحی وب سایت به صورت Responsive (نسخه تبلت و موبایل)

طراحی سایت

جزئیات پروژه

نوع پلن :نمونه سایت حرفه ای

مشتری : طراحی وب سایت رویال مبل

برنامه نویسی سفارشی وب سایت

طراحی گرافیک اختصاصی

طراحی وب سایت تک زبان فارسی

طراحی وب سایت با استفاده از HTML5 و CSS3 و php

طراحی سایت

جزئیات پروژه

نوع پلن :نمونه سایت فروشگاهی

مشتری : طراحی وب سایت آونگ

برنامه نویسی سفارشی وب سایت

طراحی گرافیک اختصاصی

طراحی وب سایت تک زبان فارسی

طراحی وب سایت با استفاده از HTML5 و CSS3

طراحی وب سایت به صورت Responsive (نسخه تبلت و موبایل)

طراحی سایت